Sporządzanie deklaracji VAT

VatSporządzanie deklaracji VAT będących rejestrem sprzedaży i zakupu VAT. Jego prowadzenie jest jednym z obowiązków podatników VAT, gdyż na podstawie specyfikacji sprzedaży przedsiębiorca może wyliczyć i odprowadzić kwotę należnego podatku od towarów i usług. Dokument taki powinien zawierać informacje, które są konieczne do sprecyzowania przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego i jego ewentualnych korekt, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego i jego korekt oraz kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub jej zwrotowi.

Ewidencja VAT musi być prowadzona w formie elektronicznej z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych.

 

Sporządzanie plików JPK

Czynni podatnicy VAT zobowiązani są do comiesięcznego sporządzania Jednolitych Plików Kontrolnych oraz wysyłki pliku JPK_V7, będących informacją o zakupach i sprzedaży oraz składania informacji VAT-UE, która podsumowuje przeprowadzone transakcje wewnątrzwspólnotowe i składana jest, jeżeli w danym okresie wystąpiły poniższe transakcje:

  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
  • sprzedaż usług do UE.